Publié le 30/03/2012
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 27 maart 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de deelname aan overleg rond een psychiatrische patiënt, de organisatie en coördinatie van dit overleg en de functie van referentiepersoon

Art. 3.


Art. 4.
01/04/2012 § 1. Daar waar rubrieken van het begeleidingsplan overeenkomen met een bestaand zorgplan, kunnen deze in het begeleidingsplan overgenomen worden of kan ernaar verwezen worden. Een uittreksel van het betrokken zorgplan dient dan te worden toegevoegd aan het begeleidingsplan.
01/04/2012 § 2. De begeleidingsplannen dienen door de dienst of instelling waarmee in toepassing van artikel 6 een overeenkomst is gesloten, bewaard te worden gedurende een termijn van 5 jaar. Deze termijn gaat in op het ogenblik dat aan de voorwaarden voor het organiseren van een overleg niet meer wordt voldaan, of op het ogenblik dat er geen taakafspraken meer worden gemaakt of als deze worden beëindigd.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]