d'application Ó partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 21.


Art. 22.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
De in artikel 123, 3, van vorenbedoeld koninklijk besluit van 3 juli 1996 opgesomde kinderen, ouder dan 18 jaar, die de zelfstandige helpen bij of vervangen in het uitoefenen van zijn beroep, zonder dat zij te zijnen opzichte verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst, hebben de hoedanigheid van persoon ten laste.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Die kinderen verliezen de hoedanigheid van persoon ten laste met ingang van 1 januari van het jaar waarin zij 20 jaar worden, of, indien zij gehuwd zijn vˇˇr die datum, vanaf de eerste dag van het kalenderkwartaal tijdens hetwelk hun huwelijk werd gesloten.

Art. 23.

FR   NL   [Affichage pour impression]