K.B. 27-3-2012: voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van art. 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet gecoördineerd op 14-7-1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de deelname aan overleg rond een psychiatrische patiënt, de organisatie en coördinatie van dit overleg en de functie van referentiepersoon

Résumé: VLAAMSE GEMEENSCHAP: Opgeheven door: Besluit 26-4-2019 - B.S. 20-8 - art. 12

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 30-3-2012 - ed. 3
Laatst gewijzigd bij B.S. 27-6-2014
Papier versie: pagina UB/

FR   NL  


Koninklijk besluit van 27 maart 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de deelname aan overleg rond een psychiatrische patiënt, de organisatie en coördinatie van dit overleg en de functie van referentiepersoon

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - DEFINITIES

Artikel 1.

HOOFDSTUK II - DOELGROEP

Art. 2.

HOOFDSTUK III - HET BEGELEIDINGSPLAN EN OVERLEG ROND DE PATIENT

Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

HOOFDSTUK IV - VERSTREKKINGEN EN VERZEKERINGSTEGEMOETKOMING

Art. 6.

A. Organisatie en coördinatie van het overleg

Art. 7     Art. 8     Art. 9

Art. 10     Art. 11     Art. 12

Art. 13

Art. 14     Art. 15

Art. 16     Art. 17     Art. 18     Art. 19     Art. 20

Art. 21     Art. 22     Art. 23

FR   NL