Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 69bis.

[Wet 21/12/1994 - B.S. 23/12/1994 Invoeging] In artikel 14, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 ...
      d'application à partir du 02/01/1995