d'application à partir du 10/01/2009
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 142.


Art. 143.
15/05/2007 § 1. De Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, of de door hem aangewezen ambtenaar, neemt kennis van de betwistingen betreffende :
P 15/05/2007
  -08/04/2012
de inbreuken bedoeld in artikel 73bis, 1°, 2° en 3° van de wet :
P 15/05/2007
  -08/04/2012
a) indien binnen vijf jaar die voorafgaat aan de vaststelling van de inbreuk, de zorgverlener niet het voorwerp is geweest van een maatregel opgelegd door de Beperkte Kamers of hun Commissies van beroep, door de Controlecommissie of haar Commissie van beroep, door het Comité of de Kamers van beroep bedoeld in artikel 155, de Leidend ambtenaar en de Kamers van eerste aanleg en van beroep bedoeld in artikel 144
P 15/05/2007
  -08/04/2012
b) bij afwezigheid van aanwijzingen van bedrieglijke handelingen;
P 15/05/2007
  -08/04/2012
c) wanneer de waarde van de betwiste verstrekkingen lager is dan 25.000 euro.
P 15/05/2007
  -08/04/2012
Dit zijn cumulatieve voorwaarden;
15/05/2007
  -05/01/2017
de inbreuken bedoeld in artikel 73bis, 7° en .
15/05/2007 De verdeling van de zaken tussen de Leidend ambtenaar van die Dienst en de Kamers van eerste aanleg bedoeld in artikel 144, zal voor de eerste maal geëvalueerd worden drie jaar na de inwerkingtreding van deze bepaling.
10/01/2009 § 2. De leidend ambtenaar of de door hem aangewezen ambtenaar brengt bij een ter post aangetekende brief de overtreder op de hoogte van de vastgestelde inbreuken die hem ten laste worden gelegd. Wanneer nodig, wordt dezelfde mededeling gedaan aan de fysieke of rechtspersonen, bedoeld in artikel 164, tweede lid.
10/01/2009 De voornoemde mededelingen gebeuren bij een ter post aangetekende brief en worden geacht te zijn ontvangen de tweede werkdag na de datum van de verzending.
P 10/01/2009
  -08/04/2012
Hij nodigt de overtreder, of waar nodig, de natuurlijke of rechtspersoon bedoeld onder artikel 164, tweede lid, uit hem binnen de twee maanden bij een per post aangetekende brief zijn verweermiddelen te bezorgen.
P 15/05/2007
  -08/04/2012
§ 3. In geval van een inbreuk op de bepalingen van artikel 73bis, 1°, , , en , legt de Leidend ambtenaar of de door hem aangewezen ambtenaar binnen de drie maanden die volgen op de ontvangst van de verweermiddelen, of bij gebreke daaraan, binnen de drie maanden na afloop van de termijn bepaald in artikel 143, § 2, tweede lid, de maatregelen op, opgesomd in artikel 142.
15/05/2007 § 4. De Leidend ambtenaar stelt jaarlijks een verslag op waarin de genomen beslissingen vermeld worden, opdat het Comité de éénvormigheid van de administratieve rechtspraak zou kunnen nagaan.

Art. 144.

FR   NL   [Affichage pour impression]