Publié le 22/12/2001
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 249.


Art. 250.
01/01/2002 § 1. Voor ieder tijdvak van voortgezette verzekering moet de gerechtigde een bijdrage betalen, die per werkdag als volgt wordt vastgesteld:
10/08/1996 21 jaar en meer 18 tot 21 jaar 14 tot 18 jaar
01/01/2002 1,24 EUR 0,94 EUR 0,62 EUR
10/08/1996 Worden als werkdagen beschouwd, alle dagen van het jaar, behoudens de zondagen.
01/01/2002 Voor ieder tijdvak van voortgezette verzekering of ieder gedeelte van zulk tijdvak, dat een volledige kalendermaand beslaat, wordt de bijdrage als volgt vastgesteld:
10/08/1996 21 jaar en meer 18 tot 21 jaar 14 tot 18 jaar
01/01/2002 31,00 EUR 23,50 EUR 15,50 EUR
10/08/1996 § 2. Nochtans wordt de gerechtigde die voor het kalenderjaar bijdragebescheiden heeft afgegeven, waarvan de waarde het in artikel 286 bepaalde jaarlijkse minimum bereikt, voor dat kalenderjaar van de betaling van voornoemde bijdrage vrijgesteld.
01/01/2002 § 3. De in § 1 bedoelde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer 104,06 (basis 1996= 100) van de consumptieprijzen bereikt op 31 oktober 1999. Ze worden op 1 januari van elk jaar aangepast aan de hoegrootheid van het op 31 oktober van het voorgaande jaar bereikte indexcijfer van de consumptieprijzen.

Art. 251.

FR   NL   [Affichage pour impression]