Publié le 14/02/2020
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 4.


Spontane aangifte van ongeschiktheid
Art. 5.
29/04/2019 Wanneer een gerechtigde in de loop van zes opeenvolgende maanden, gerekend van datum tot datum, viermaal uitkeringen van de verplichte verzekering heeft genoten, geeft de adviserend arts van de verzekeringsinstelling of in bijkomende orde, de arts-inspecteur van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, hierna het Instituut genoemd, hem ervan kennis dat hij, bij het optreden van een nieuwe ongeschiktheid, de eerste dag van die ongeschiktheid een formulier "verklaring van arbeidsongeschiktheid", conform het model in bijlage II, moet invullen, dateren en ondertekenen en het dezelfde dag over de post aan de adviserend arts van zijn verzekeringsinstelling moet zenden waarbij de poststempel bewijskracht heeft of hem dit tegen ontvangstbewijs moet afgeven, of dat hij anders binnen dezelfde termijn een geneeskundig getuigschrift moet zenden, waarbij de poststempel bewijskracht heeft, of afgeven tegen ontvangstbewijs, dat de redenen van die ongeschiktheid vermeldt.
01/03/2020 Voor de toepassing van het vorige lid wordt de uiterlijk op de eerste dag van de ongeschiktheid ondertekende "verklaring van arbeidsongeschiktheid" of het uiterlijk op de eerste dag van de ongeschiktheid ondertekende geneeskundige getuigschrift geacht tijdig via de post aan de adviserend arts te zijn verzonden als de poststempel uiterlijk de vijfde werkdag na de eerste dag van de ongeschiktheid is aangebracht.
29/04/2019 De beslissing van de adviserend arts of van de arts-inspecteur van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Instituut geldt voor een tijdvak van één jaar, maar kan van jaar tot jaar door hem worden vernieuwd.
29/04/2019 De adviserend arts mag evenwel van de voorgaande bepalingen afwijken in de hierna vermelde gevallen:
01/12/1997 1. wanneer hij vaststelt dat de herhaalde arbeidsongeschiktheden geneeskundig verantwoord zijn;
01/12/1997 2. wanneer hij beschouwt dat het onder spontane controle plaatsen niet of niet meer noodzakelijk is;
01/12/1997 3. wanneer hij van oordeel is dat de hiervoren bedoelde procedure dient te worden gevolgd vóór er voor de vierde maal uitkeringen worden verleend.
29/04/2019 Het geneeskundig dossier moet de verantwoording van de afwijkende beslissing van de adviserend arts bevatten.


Verplichtingen van de gerechtigde

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]