Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37quater.

[Wet 22/12/2003 - B.S. 31/12/2003 éd.1 Invoeging] § 2. De Koning kan ook bij een in de Ministerraad overlegd besluit een procedure ...
      d'application ŕ partir du 10/01/2004