Publié le 28/04/2017
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 287.


Art. 288.
01/01/1998 Eerste lid opgeheven bij: K.B. 29-12-97 - B.S. 31-12 - ed. 2
01/05/2017 De betaling van de uitkeringen waarop de gerechtigde aanspraak zou kunnen maken vanaf 1 januari van het tweede jaar van het jaar dat volgt op het voornoemde refertejaar, wordt eveneens geschorst zolang de gerechtigde de aanvullende bijdrage niet heeft betaald die vereist is in het kader van de uitkeringsverzekering voor het voormelde refertejaar, indien de gerechtigde wegens het ontbreken van deze aanvullende bijdrage de vereiste verzekeringsvoorwaarden niet vervult die gesteld worden voor de toekenning van de uitkeringen in toepassing van de artikelen 116/1 tot 116/3 of 128 tot 130 van de gecoördineerde wet; in dergelijk geval vordert de verzekeringsinstelling bovendien de uitkeringen terug die ten onrechte aan de gerechtigde werden betaald.

Art. 289.

FR   NL   [Affichage pour impression]