Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 137septies.


Art. 137octies.
01/01/2003 Met het oog op de toepassing van artikel 137septies wordt onder "persoonlijk aandeel" verstaan, het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kostprijs van de verstrekkingen, bedoeld in artikel 78, § 1, zoals het is gedefinieerd in de artikelen 37sexies en 37septies van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, en in artikel 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 of in de bepalingen die dit artikel zullen wijzigen of aanvullen.

Afdeling III - Maximumfactuur vastgesteld op grond van de sociale categorie van de rechthebbende

Art. 137nonies.

FR   NL   [Affichage pour impression]