Publié le 03/05/2002
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 236.


Afdeling XVbis.- Verzaking aan het recht op uitkeringen
Art. 236bis.
13/05/2002 Een gerechtigde kan het recht op uitkeringen verzaken. Hiertoe moet hij een aanvraag richten aan zijn verzekeringsinstelling, waarin hij de periode opgeeft van verzaking. De aanvraag moet slaan op een periode van minimum één maand De aanvraag moet gebeuren bij aangetekende brief en heeft ten vroegste uitwerking vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin de aanvraag bij de verzekeringsinstelling is toegekomen, waarbij de poststempel bewijskracht heeft.
13/05/2002 De verzaking kan evenwel toegestaan worden voor een periode voorafgaand aan de in het eerste lid bedoelde datum:
13/05/2002 a) wanneer een andere prestatie met terugwerkende kracht wordt toegekend,
13/05/2002 b) of mits de goedkeuring van de Leidend ambtenaar van de Dienst voor uitkeringen, wanneer bijzondere elementen dit verantwoorden.
23/03/1999 De verzaking dient te slaan op het volledig bedrag van de uitkeringen. De verzaking kan echter geen afbreuk doen aan de rechten die derden kunnen laten gelden op het geheel of op een gedeelte van de uitkeringen.
13/05/2002 Onder dezelfde voorwaarden, als bedoeld in de voorgaande leden, kan de gerechtigde de verzaking aan de uitkeringen, die werd toegestaan, beëindigen.


Afdeling XVI.- Aanpassing van het bedrag van de uitkeringen en van het maximumbedrag van het loon, bedoeld in artikel 212

Art. 237.

FR   NL   [Affichage pour impression]