Publié le 12/07/2019
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 43ter.


Art. 44.
01/07/2019 Het in deze afdeling bedoelde loon wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens van de elektronische berichten bedoeld in artikel 10. Wanneer de noodzakelijke gegevens ontbreken, wint de verzekeringsinstelling ze in met alle mogelijke rechtsmiddelen.
01/07/2019 Zolang de verzekeringsinstelling niet over de gegevens beschikt die nodig zijn om het bedrag van het gederfde loon vast te stellen, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering berekend op grond van het minimumloon dat bij de aanvang van de arbeidsongeschiktheid door het aanvullend paritair comité voor bedienden is vastgesteld voor een bediende van categorie I met een beroepservaring van niveau 0. Evenwel wordt voor de gerechtigde die laatst als deeltijds werknemer was tewerkgesteld, slechts de helft van dat loon in aanmerking genomen.

HOOFDSTUK II.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE MOEDERSCHAPSVERZEKERING

Afdeling I.- In aanmerking te nemen gederfd loon voor de berekening van de moederschapsuitkering bedoeld in de artikelen 114 en 114bis van de gecoördineerde wet

Art. 45.

FR   NL   [Affichage pour impression]