Publié le 31/12/2009
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 56.


Afdeling VIbis.- Verstrekkingen verleend aan rechthebbenden in een ziekenhuis
Art. 56bis.
10/01/2010 § 1. In afwijking van de bepalingen van deze gecoördineerde wet en haar uitvoeringsbesluiten kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na het advies van de Algemene Raad en van de betrokken overeenkomsten- en akkoordencommissie te hebben ingewonnen, jaarlijks een alomvattende begroting van financiële middelen vaststellen voor de door Hem vastgestelde verstrekkingen van artikel 34 die worden verleend aan rechthebbenden die zijn opgenomen in de verpleeginrichtingen, die Hij aanwijst, bedoeld in artikel 2 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008.
30/04/1997 § 2. Het in § 1 bedoeld globaal budget kan bestaan uit één of meerdere deelbudgetten.
30/04/1997 § 3. Het in § 1 bedoeld globaal budget kan betrekking hebben op:
30/04/1997 hetzij de totaliteit van de ziekenhuisactiviteit;
30/04/1997 hetzij een gedeelte van de ziekenhuisactiviteit;
10/01/2010 hetzij de activiteit verricht in het kader van een zorgprogramma zoals bedoeld in artikel 11 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008.
22/02/2002 § 4. De Koning bepaalt, na advies van het Verzekeringscomité, de voorwaarden en de regelen aangaande de referentieperiode, de periode voor dewelke het globaal budget of de deelbudgetten worden toegekend en de criteria, modaliteiten en parameters volgens de welke het globaal budget of de deelbudgetten per ziekenhuis kunnen worden vastgesteld, uitbetaald en aangepast.
30/04/1997 § 5. De Koning kan de voorgaande bepalingen uitbreiden tot prestaties verricht in ziekenhuizen aan niet-gehospitaliseerde rechthebbenden.
30/04/1997 § 6. De Koning bepaalt in welke mate en voor welke prestaties die worden verricht bij gehospitaliseerde patiënten, de toekenning van het globaal budget een specifieke tussenkomst vanwege de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de prestaties uitsluit of beperkt.
30/04/1997 De Koning bepaalt tevens de prestaties verricht in het desbetreffende ziekenhuis, die gedurende een door Hem omschreven periode die de hospitalisatie voorafgaat of volgt, gedekt zijn door het globaal budget.
30/04/1997 § 7. De Koning bepaalt het bedrag dat ten laste van de rechthebbenden mag worden gelegd voor de verstrekkingen die door de forfaits gedekt zijn.


Art. 56ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]