d'application à partir du 01/01/2003
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 52quinquies.


Afdeling II.- Te vervullen formaliteiten voor het bekomen van de uitkering voor vaderschaps- en adoptieverlof bedoeld in de artikelen 223bis en 223ter van het koninklijk besluit van 3 juli 1996
Art. 52sexies.
01/01/2003
  -31/12/2005
§ 1. De werknemer die aanspraak wenst te maken op de uitkering voor vaderschapsverlof, bedoeld in artikel 223bis van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, moet hiertoe een aanvraag indienen bij de verzekeringsinstelling waarbij hij is aangesloten. Bij die aanvraag moet een uittreksel van de geboorteakte van het kind worden gevoegd.
01/01/2003
  -31/12/2005
Bij ontvangst van de aanvraag bezorgt de verzekeringsinstelling de gerechtigde een inlichtingsblad, in voorkomend geval, een verklaring betreffende de in het kader van de sector uitkeringen gestelde voorwaarden van verzekering, overeenkomstig de modellen die door het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen zijn vastgesteld.
01/01/2003
  -31/12/2005
Op het einde van het vaderschapsverlof stuurt de gerechtigde het inlichtingsblad terug aan zijn verzekeringsinstelling evenals, in voorkomend geval, de verklaring betreffende de in het kader van de sector uitkeringen gestelde voorwaarden van verzekering, beiden naar behoren ingevuld en ondertekend.
01/01/2003
  -31/12/2005
§ 2. De werknemer die aanspraak wenst te maken op de uitkering voor adoptieverlof bedoeld in artikel 223ter van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, moet hiertoe een aanvraag indienen bij de verzekeringsinstelling waarbij hij is aangesloten. Opdat die aanvraag in aanmerking kan worden genomen, moet het kind deel uitmaken van het gezin van de werknemer. Dit bewijs volgt uit de informatie, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, of bij gebrek daaraan, uit een document dat de inschrijving van het kind aantoont in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer zijn verblijfplaats heeft, als deel uitmakend van zijn gezin.
01/01/2003
  -31/12/2005
Bij ontvangst van de aanvraag bezorgt de verzekeringsinstelling de gerechtigde een inlichtingsblad, in voorkomend geval, een verklaring betreffende de in het kader van de sector uitkeringen gestelde voorwaarden van verzekering, overeenkomstig de modellen die door het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen zijn vastgesteld.
01/01/2003
  -24/07/2004
Op het einde van het adoptieverlof stuurt de gerechtigde het inlichtingsblad terug aan zijn verzekeringsinstelling evenals, in voorkomend geval, de verklaring betreffende de in het kader van de sector uitkeringen gestelde voorwaarden van verzekering, beide naar behoren ingevuld en ondertekend.


HOOFDSTUK III.- BETALING VAN DE UITKERINGEN AAN DE GEESTESZIEKEN

Art. 53.

FR   NL   [Affichage pour impression]