Publié le 02/08/2021
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten

Art. 4.


Art. 5.
01/01/2020 De stagemeester dient, op straffe van verval, een aanvraag tot tegemoetkoming in uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarvoor hij de tegemoetkoming aanvraagt volgens de modaliteiten gepubliceerd op de website van het RIZIV. Deze aanvraag bevat minimaal de specificatie van het jaar waarvoor hij de tegemoetkoming aanvraagt, de verklaring op eer dat hij daadwerkelijk de stagebegeleiding heeft gedaan en het rekeningnummer waarop de betaling door het RIZIV kan gebeuren.
28/08/2017 In uitzondering op het eerste lid, wordt de vervaltermijn waarbinnen de tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor referentiejaren 2016 en 2017 vastgelegd op 90 dagen na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.
01/01/2018 In uitzondering op het eerste lid, wordt de vervaltermijn waarbinnen de tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor referentiejaar 2018 vastgelegd op 90 dagen na de bekendmaking van het koninklijk besluit van 24 november 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten.
02/08/2021 In uitzondering op het eerste lid, wordt de vervaltermijn waarbinnen de tegemoetkoming kan worden aangevraag voor referntiejaar 2019 vastgelegd op 90 dagen na de bekendmaking in het Belgische Staatsblad van het koninklijk besluit van 18 juli 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten. Aanvragen voor referentiejaar 2019, ingedien voorafgaandelijk aan de bekendmaking in het Belgisch Staatsbla van voornoemd koninklijk besluit, worden als definitief beschouwd en kunnen geen voorwerp uitmaken van een nieuwe aanvraag.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]