d'application à partir du 10/09/2002
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37ter.


Art. 37quater.
P 10/09/2002
  -09/01/2004
De Koning kan bij een in besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad een procedure uitwerken waarbij de in artikel 37, §§ 1 en 12 bedoelde tegemoetkomingen en de in artikel 44, § 1 bedoelde honoraria in hoofde van een individuele verstrekker worden verminderd indien wordt vastgesteld dat het evaluatie-instrument, dat mede dient om de tegemoetkoming vanwege de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor één of meerdere rechthebbenden vast te stellen, op significante wijze verkeerd wordt toepast.
01/01/2002 Daartoe bepaalt de Koning
01/01/2002 (a) op basis van welke elementen kan beslist worden tot de vermindering;
10/09/2002 (b) wat moet worden verstaan onder "op significante wijze het evaluatie-instrument verkeerd toepassen";
01/01/2002 (c) welke de vermindering is van de tegemoetkomingen en van de honoraria;
01/01/2002 (d) welke de termijn is van deze vermindering en hoe deze wordt bepaald;
01/01/2002 (e) wie belast wordt met de uitvoering ervan.
01/01/2002 Daarbij moet rekening worden gehouden met de financiële weerslag die volgt uit een verkeerde inschatting van de zorgafhankelijkheid en/of zorgbehoevendheid en met een multiplicator die er voor moet zorgen dat de vermindering van de tegemoetkomingen en honoraria groter is dan het berekende of geschatte financiële voordeel dat voortvloeit uit de verkeerde toepassing van het evaluatie-instrument.
01/01/2002 Deze vermindering van de tegemoetkomingen en van de honoraria mag op geen enkele wijze door de betrokken zorgverlener worden teruggevorderd van de rechthebbenden.
P

HOOFDSTUK IIIbis.- MAXIMUMFACTUUR

Afdeling I.- Algemene bepalingen

Art. 37quinquies.

FR   NL   [Affichage pour impression]