Publié le 13/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten

Art. 2.


Art. 3.
01/07/2014 De evaluatie van de performantie van de verzekeringsinstellingen is gebaseerd op de volgende processen :
01/07/2014 het verstrekken van informatie aan de sociaal verzekerden :
01/07/2014 a) onder de vorm van geïndividualiseerde informatie in concrete gevallen;
01/07/2014 b) onder de vorm van collectieve informatie dienstig voor de sociaal verzekerden met het oog op vrijwaring en behoud van hun rechten;
01/07/2014 c) ingevolge de registratie en het beheer van klachten van verzekerden door de verzekeringsinstellingen;
01/07/2014 de correcte en uniforme toekenning van rechten binnen de geldende termijnen in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
01/07/2014 de correcte en uniforme betaling van prestaties binnen de geldende termijnen in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
01/07/2014 de detectie en terugvordering van de prestaties en terug te vorderen bedragen op basis van de artikelen 136, § 2 en 164 van de wet;
01/07/2014 de organisatie van de interne controle- en auditmechanismen noodzakelijk voor de uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
01/07/2014 de samenwerking met het Instituut onder meer met het oog op de uitvoering van de bestuursovereenkomst en de deelname aan studies verricht met het oog op het bepalen van het beleid, beslist door of uitgevoerd op vraag van de Minister die de Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft;
01/07/2014 het beheer van de boekhouding door de verzekeringsinstellingen in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]