Publié le 27/05/2003
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 43bis.


Art. 43ter.
01/04/2003 Voor de onthaalouder bedoeld in artikel 3, 9°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, stemt het gemiddeld dagloon overeen met 1/78e van het bedrag, gelijk aan de waarde van het uurloon, bedoeld in artikel 27bis, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, vermenigvuldigd met het aantal uren, bedoeld in artikel 27bis, § 2 en 3, tweede en vijfde lid, van hetzelfde besluit, van het kwartaal voorafgaand aanhet kwartaal waarin het sociaal risico is aangevangen.
01/04/2003 Indien de gerechtigde, bij aanvang van het risico, sedert minder dan het in het vorige lid bedoelde kwartaal onthaalouder is, vangt de referteperiode aan op de dag waarop hij die hoedanigheid heeft verkregen, en eindigt op de dag vóór de aanvang van het risico.

Art. 44.

FR   NL   [Affichage pour impression]