Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 86.


Art. 87.
01/01/2003 De niet verzekeringsplichtige leden van het gezin kunnen enkel verstrekkingen in natura genieten ten laste van de Kas zo het gezinshoofd verzekerd is in de zin van dit besluit.
01/01/2003 Onder gezinshoofd wordt verstaan degene die het echtelijk of ouderlijk gezag uitoefent en, bij zijn ontstentenis, het oudste lid dat in het onderhoud van het gezin moet voorzien.
01/01/2003 Evewel kan de niet bezoldigde huisvrouw, die de echtgenote vervangt in geen enkel geval als gezinshoofd beschouwd worden.

HOOFDSTUK III - VERSTREKKINGEN IN GELD

Afdeling I - Bepaling der uitkeringen

Art. 88.

FR   NL   [Affichage pour impression]