d'application à partir du 01/01/2006
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 52quinquies.


Afdeling II.- Te vervullen formaliteiten voor het bekomen van de uitkering voor vaderschaps- en adoptieverlof bedoeld in de artikelen 223bis en 223ter van het koninklijk besluit van 3 juli 1996
Art. 52sexies.
01/01/2006
  -05/07/2015
§ 1. De werknemer die aanspraak wenst te maken op de uitkering voor vaderschapsverlof, bedoeld in artikel 223bis van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, moet hiertoe een aanvraag indienen bij zijn verzekeringsinstelling. Bij die aanvraag moet een uittreksel van de geboorteakte van het kind worden gevoegd.
01/01/2006
  -31/12/2020
De bepalingen van artikel 10 zijn ook van toepassing op de werknemer die aanspraak wenst te maken op de uitkering voor het voormelde vaderschapsverlof, voor zover die betrekking hebben op die situatie. De vereiste gegevens moeten overgemaakt worden bij het einde van het vaderschapsverlof.
01/01/2006 § 2. De werknemer die aanspraak wenst te maken op de uitkering voor adoptieverlof bedoeld in artikel 223ter van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, moet hiertoe een aanvraag indienen bij zijn verzekeringsinstelling. Opdat die aanvraag in aanmerking kan worden genomen, moet het kind deel uitmaken van het gezin van de werknemer. Dit bewijs volgt uit de informatie, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, of bij gebrek daaraan, uit een document dat de inschrijving van het kind aantoont in het bevolkingsregister of in het vreemdelingen-register van de gemeente waar de werknemer zijn verblijfplaats heeft, als deel uitmakend van zijn gezin.
01/01/2006 De bepalingen van artikel 10 zijn ook van toepassing op de werknemer die aanspraak wenst te maken op de uitkering voor het voormelde adoptieverlof, voor zover die betrekking hebben op die situatie.
01/01/2006 De bepalingen van artikel 18, eerste en derde lid zijn van toepassing bij het einde van de periode van voormeld adoptieverlof.


HOOFDSTUK III.- BETALING VAN DE UITKERINGEN AAN DE GEESTESZIEKEN

Art. 53.

FR   NL   [Affichage pour impression]