Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 50.

[Wet 15/12/2013 - B.S. 31/12/2013 éd.1 p.103697 art.24 Vervanging] § 3. <:M>Die akkoorden treden in werking in een bepaalde streek, vijfenveertig dagen na ...
      d'application à partir du 01/01/2017
      Note: De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste lid voor iedere van deze bepalingen, enerzijds voor de toetredingen van de geneesheren en anderzijds voor de toetredingen van de tandheelkundigen.
Tot de in het eerste en in het tweede lid vermelde data van inwerkingtreding, kunnen de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen en de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen de nadere regels bepalen waaronder de procedure van toetreding tot het akkoord ook elektronisch kan worden uitgevoerd.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 p.81289 art.43 Wijziging] Indien het voormelde Instituut evenwel via de beveiligde onlinetoepassing ...
      d'application à partir du 07/09/2017
      Note: Wijziging enkel in NL