d'application à partir du 07/09/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 77.


Art. 77bis.

Bepaalt de Koning na advies van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen de voorwaarden en de procedure volgens welke ten aanzien van de artsen van wie overeenkomstig artikel 35bis, § 10, tweede lid, wordt vastgesteld dat zij geneesmiddelen voorschrijven of hebben voorgeschreven buiten de vastgestelde vergoedingsvoorwaarden, zonder op het geneesmiddelenvoorschrift melding te maken van de niet-terugbetaalbaarheid:

de voordelen inzake accreditering voor een bepaalde periode kunnen worden verminderd of ingetrokken;

opgeheven bij: Wet (II) 24-12-02 - B.S. 31-12 - ed. 1


Afdeling XIX.- Maatregelen om het aanbod te beheersen van de door de verplichte verzekering ten laste genomen verzorging

Art. 77ter.

FR   NL   [Affichage standard]