d'application à partir du 01/01/2002
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 77.


Art. 77bis.
P 01/01/2002
  -14/02/2003
Onverminderd de bepalingen van artikel 139 bepaalt de Koning na advies van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen de voorwaarden en de procedure volgens welke ten aanzien van de geneesheren van wie overeenkomstig artikel 35bis, § 10, tweede lid, wordt vastgesteld dat zij geneesmiddelen voorschrijven of hebben voorgeschreven buiten de vastgestelde vergoedingsvoorwaarden, zonder op het geneesmiddelenvoorschrift melding te maken van de niet-terugbetaalbaarheid:
01/01/2002 de voordelen inzake accreditering voor een bepaalde periode kunnen worden verminderd of ingetrokken;
P 01/01/2002
  -14/02/2003
voor een bepaalde termijn de voorafgaandelijke machtiging door de adviserend geneesheer voor het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen kan worden opgelegd.

Afdeling XIX.- Maatregelen om het aanbod te beheersen van de door de verplichte verzekering ten laste genomen verzorging

Art. 77ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]