Wet van 25 februari 1964 houdende inrichting van een pool van de zeelieden ter koopvaardij

Art. 8

[Wet 25/02/1964 - B.S. 29/07/1964 Invoeging] De Koning bepaalt de gevallen en de voorwaarden waarin de personen, wier inschrijving ...
      d'application à partir du 01/01/2002

[Wet 17/06/2009 - B.S. 26/06/2009 éd.2 p.43979 art.39 Opheffing] Opgeheven bij: wet(prog) 17-6-09 - B.S. 26-6 - ed. 2 - art. 39
      d'application à partir du 01/07/2009