Publié le 16/10/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 81.


Art. 82.
06/09/1994 De Geneeskundige raad voor invaliditeit:
01/07/2016 vervult de hem in de artikelen 90, tweede lid, en 94 opgedragen taken en geeft van zijn beslissingen kennis aan de door de Koning aan te wijzen personen en organen onder de door Hem te bepalen voorwaarden en termijn;
06/09/1994 onderzoekt de kwesties met betrekking tot het tijdvak van invaliditeit, hem ter adviesgeving voorgelegd door de Minister, het Beheerscomité of de leidend ambtenaar van de Dienst voor uitkeringen alsmede door de verzekeringsinstellingen bevoegd in het kader van de uitkeringsverzekering;
07/09/2017 werkt samen met het College van artsen-directeurs bedoeld in artikel 23, § 1, door het mede te delen welke gerechtigden in aanmerking kunnen komen voor revalidatie en het alle inlichtingen te bezorgen waarom het ter uitoefening van zijn taak verzoekt.
01/01/2018 stelt de algemene medische richtlijnen en criteria vast op voorstel van het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 85.
31/12/2015 onderzoekt de gegevens over de arbeidsongeschiktheid, doorgegeven door de verzekeringsinstellingen volgens de nadere regels en binnen de termijn bepaald door het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen.
01/01/2015 werkt de verslagen inzake arbeidsongeschiktheid uit en bezorgt deze samen met de aanbevelingen ingegeven door zijn bevindingen aan het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen.
07/09/2017 De Koning bepaalt onder welke voorwaarden de bevoegdheid tot beslissen over de staat van arbeidsongeschiktheid in uitvoering van het eerste lid, 1° of de bevoegdheid om van deze beslissing kennis te geven kan worden uitgeoefend door één of meer artsen, leden van de hoge commissie of van een van de afdelingen van de hoge commissie. De bevoegdheid tot beslissen mag in geen geval uitsluitend worden uitgeoefend door artsen die tewerkgesteld zijn door de verzekeringsinstelling waarbij de betrokken gerechtigde is aangesloten of ingeschreven.

Afdeling IV.- Technische ziekenfondsraad

Art. 83.

FR   NL   [Affichage pour impression]