Publié le 17/08/2015
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 137quater.


Art. 137quinquies.
08/04/2013 Het Beheerscomité van de dienst :
27/08/2015 beheert samen met de dienst en zijn adviseur-generaal de in de voormelde wet van 31 maart 2010 bepaalde opdrachten;
08/04/2013 stelt de rekeningen vast en maakt de begroting op met betrekking tot de vergoeding van de schade als gevolg van gezondheidszorg, zoals die is vastgesteld in de voormelde wet van 31 maart 2010;
08/04/2013 stelt het Algemeen Comité de begroting van de administratiekosten van de dienst voor;
08/04/2013 verleent het Algemeen Comité advies over het jaarlijkse voorstel met betrekking tot de personeelsformatie van de dienst;
27/08/2015 wordt door de adviseur-generaal van de dienst geïnformeerd over de procedures voor overheidsopdrachten in het kader van de opdrachten van de dienst of van het beheer ervan en met name die opdrachten die de administrateur-generaal van het Instituut aan het Beheerscomité heeft gedelegeerd;
08/04/2013 stelt zijn huishoudelijk reglement op en legt dat ter goedkeuring voor aan de Koning.

HOOFDSTUK II.- DE FINANCIERING

Art. 137sexies.

FR   NL   [Affichage pour impression]