Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 190bis

[Wet 27/04/2005 - B.S. 20/05/2005 éd.2 p.23692 art.13 Invoeging] Zonder dat wordt afgeweken van de bevoegdheid van de bestaande organen inzake ...
      d'application à partir du 30/05/2005