d'application à partir du 10/05/2014
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 77ter.


Afdeling XX.- Verplichtingen van de apothekers

Art. 77quater.

De apothekers moeten voor elke werkelijk afgeleverde verpakking van terugbetaalbare geneesmiddelen, alsook voor elke werkelijk afgeleverde eenheid van vergoedbare specialiteiten met een "oraal - vaste" farmaceutische vorm, afgeleverd in een voor het publiek opengestelde apotheek, aan een rechthebbende die in een rust- en verzorgingstehuis of in een rustoord voor bejaarden verblijft dat niet beschikt over een officina of een geneesmiddelendepot, conform de bepalingen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de unieke streepjescode bedoeld in artikel 72bis, § 1, 5°, registreren, en deze streepjescode meedelen aan de tariferingsdiensten bedoeld in artikel 165. Zij moeten bovendien, ter gelegenheid van de tarifering, de geneesmiddelen aanwijzen die onder hun internationale algemene benaming zijn voorgeschreven.


Afdeling XXI. - Verplichtingen van de firma's die radiofarmaceutische producten op de Belgische markt brengen en hun aanneming voor vergoeding vragen

Art. 77quinquies.

FR   NL   [Affichage standard]