Publié le 29/03/2013
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 137bis.


TITEL VIbis. - DE VERGOEDING VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN GEZONDHEIDSZORG

HOOFDSTUK I.- DE ORGANEN

Afdeling I.- De dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" (FMO)
Art. 137ter.
01/05/2013 Er wordt binnen het Instituut, onder de naam « Fonds voor de Medische Ongevallen », afgekort als FMO, een dienst opgericht die belast is met het beheer van de vergoeding van de schade als gevolg van gezondheidszorg en met de toepassing van de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg.
01/05/2013 Vanaf de datum van inwerkingtreding van titel VIbis, neemt de dienst alle bij voormelde wet van 31 maart 2010 vastgestelde opdrachten van Fonds voor de Medische Ongevallen over en voert ze verder uit.
01/05/2013 Onverminderd de voormelde wet van 31 maart 2010 en deze wet, bepaalt de Koning de regels met betrekking tot de organisatie en de werking van de dienst.
01/05/2013 De personeelsformatie van de dienst stelt hem in staat te beschikken over de competenties die met name nodig zijn voor het volbrengen van zijn medische en juridische opdrachten.
01/05/2013 De leden van het Beheerscomité, de personeelsleden evenals alle permanente of occasionele medewerkers van de dienst zijn gebonden door het beroepsgeheim.
01/05/2013 Geen van de andere diensten of personeelsleden van een andere dienst van het Instituut kunnen toegang of informatie krijgen met betrekking tot de door de dienst behandelde dossiers en individuele zaken of de personen op wie zij betrekking hebben, zelfs niet voor of in het kader van de opdrachten van die andere dienst.


Afdeling II.- Het Beheerscomité van de dienst

Art. 137quater.

FR   NL   [Affichage pour impression]