Publié le 20/11/2002
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 137.


Art. 137bis.
01/01/2003 Voor de toepassing van deze gecoördineerde wet en de uitvoeringsbesluiten en verordeningen ervan gelden in de relatie tussen de werkgever en de werknemer de definities van de arbeidstijdgegevens zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van de begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelstels. Deze definities zijn per analogie van toepassing op de andere categorieën van gerechtigden bedoeld in de artikelen 32 en 86, § 1 van de gecoördineerde wet.

TITEL VIbis. - DE VERGOEDING VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN GEZONDHEIDSZORG

HOOFDSTUK I.- DE ORGANEN

Afdeling I.- De dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" (FMO)

Art. 137ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]