Publié le 02/06/2010
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 160.


Art. 161.
12/06/2010 § 1. Bij de Dienst voor administratieve controle wordt een Technische commissie opgericht.
12/06/2010 Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen en van de Dienst voor administratieve controle van het Instituut.
12/06/2010 De verzekeringsinstellingen wijzen hun vertegenwoordigers in deze Commissie aan, waarbij iedere verzekeringsinstelling recht heeft op minstens één werkend en één plaatsvervangend lid.
12/06/2010 De leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle wijst de vertegenwoordigers van de Dienst in deze commissie aan.
12/06/2010 De Commissie kan op elk ogenblik, wanneer zij dit nodig acht, elke persoon, dienst of instelling op de vergadering van de commissie uitnodigen.
12/06/2010 De Technische commissie wordt voorgezeten door de leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle of een door hem aangewezen ambtenaar.
12/06/2010 De commissie wordt in vergadering bijeengeroepen, hetzij op initiatief van de voorzitter, hetzij op verzoek van één van haar leden.
12/06/2010 De Koning kan nader de regels inzake samenstelling en werking van deze Commissie bepalen.
12/06/2010 § 2. De Technische commissie van de Dienst voor administratieve controle heeft als opdracht :
12/06/2010 advies uitbrengen en voorstellen doen betreffende de reglementering die tot de bevoegdheid behoort van de Dienst voor administratieve controle, met betrekking tot de administratieve regels inzake inschrijving, mutatie, bewijzen en systematische controle inzake de administratieve en financiële toegankelijkheid van de verzekering, het beheer van de ledentallen van de sociaal verzekerden, de bewaring van bescheiden en gegevens door de verzekeringsinstellingen en de bewijskracht van de gegevens voorzien bij de artikelen 9bis en 163bis ;
12/06/2010 advies uitbrengen en voorstellen doen op de regels voor de toepassing van de reglementering die worden overgemaakt aan de verzekeringsinstellingen door middel van omzendbrieven en onderrichtingen;
12/06/2010 het analyseren van verslagen met betrekking tot de gedane vaststellingen van de Dienst voor administratieve controle, voor de toepassing, door de verzekeringsinstellingen, van de wets- en verordeningsbepalingen betreffende :
12/06/2010 a) de verzekering voor geneeskundige verzorging;
12/06/2010 b) de uitkeringsverzekering en de moederschapsverzekering.
12/06/2010 De voorzitter van de Technische commissie bezorgt deze verslagen, samen met eventuele opmerkingen, het eerste aan de Algemene raad, het tweede aan het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen, het eerste en het tweede aan het Algemeen beheerscomité;
12/06/2010 aan het Algemeen beheerscomité de administratieve en statistische regelen voor te stellen, welke de verzekeringsinstellingen moeten in acht nemen om de Dienst voor administratieve controle in staat te stellen zijn opdracht uit te oefenen;
12/06/2010 haar huishoudelijk reglement op te stellen dat aan het Algemeen beheerscomité ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Art. 162.

FR   NL   [Affichage pour impression]