d'application à partir du 01/01/2002
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37duodevicies.


Art. 37undevicies.
01/01/2002
  -31/12/2004
De gegevens die noodzakelijk zijn voor de toepassing van deze afdeling, worden door de verzekeringsinstellingen via elektronische weg meegedeeld aan de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. De Kruispuntbank van de sociale zekerheid stuurt die geaggregeerde gegevens via elektronische weg door naar de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit.
01/01/2002
  -31/12/2004
Een manuele procedure wordt bepaald voor de elektronische gegevens die de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit niet heeft kunnen verwerken. Volgens die procedure bezorgen de verzekeringsinstellingen de rechthebbenden een getuigschrift op papier dat de nodige gegevens bevat voor de toepassing van dit artikel. De rechthebbenden bezorgen dat getuigschrift aan de voormelde administratie.
01/01/2002
  -31/12/2004
Die manuele procedure wordt ook toegepast voor de correctie van gegevens die vroeger zijn bezorgd, ofwel via elektronische weg, ofwel door middel van een getuigschrift op papier.
01/01/2002
  -31/12/2004
De manuele procedure wordt niet toegepast als het bedrag van de persoonlijke aandelen voor de tijdens een kalenderjaar vergoede verstrekkingen, minder dan 12,40 EUR bedraagt.

Art. 37vicies.

FR   NL   [Affichage pour impression]