Publié le 16/12/2013
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 187.


HOOFDSTUK II.- DE CONTROLEORGANEN
Art. 188.
06/09/1994 De in de artikelen 5, 6, 11, 79, 86 en 140 bedoelde regeringscommissarissen beschikken over de macht welke hun is toegekend bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
01/01/2014 Op hun verzoek worden zij gehoord en zij hebben een onbeperkt recht van toezicht en controle op alle activiteiten van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail en van het Instituut.
01/01/2014 Te dien einde mogen zij, te allen tijde, ter plaatse inzage nemen van alle stukken en geschriften die in het bezit zijn van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail en van het Instituut.
01/01/2014 Ook mogen ze de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail en het Instituut verzoeken onderzoekingen te doen instellen telkens als zij zulks nodig achten.
06/09/1994 Ter benoeming van de regeringscommissarissen kunnen de in de artikelen 5, 6, 11, 79, 86 en 140 bedoelde Ministers dezelfde personen voordragen voor de verschillende in deze wet bedoelde instellingen en diensten.
06/09/1994 Dit artikel is eveneens van toepassing op de regeringscommissarissen die bij het Instituut rechtstreeks krachtens de voornoemde wet van 16 maart 1954, worden aangewezen.


Art. 189.

FR   NL   [Affichage pour impression]