Publié le 20/06/2019
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 188.


Art. 189.
01/04/2019 De Minister die de Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft, wijzen, in onderlinge overeenstemming, bij het Instituut en bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering revisoren aan die over de bevoegdheid beschikken welke hun is toegekend bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Art. 190.

FR   NL   [Affichage pour impression]