Publié le 19/04/1991
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 22 maart 1991 houdende de procedure betreffende de vaststelling van de overtredingen en het uitspreken van de administratieve boeten, bedoeld in artikel 127, § 8, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Artikel 1.


Art. 2.

De administratieve geldboeten waarin is voorzien in artikel 71, § 8, van vorenvermelde wet van 9 augustus 1963, worden overeenkomstig artikel 12, 16°, van die wet opgelegd door het Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging.

De beslissing wordt met redenen omkleed en meegedeeld per aangetekende brief, die wordt geacht te zijn ontvangen de eerste werkdag nadat hij ter post is afgegeven.

De kennisgeving vermeldt dat tegen de beslissing beroep kan worden ingesteld bij de arbeidsrechtbank; zij vermeldt tevens de vorm waarin en de termijn waarbinnen dat beroep moet worden ingesteld.


Art. 3.

FR   NL   [Affichage standard]