Publié le 20/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de medische tenlasteneming van personen die in bestaansonzekerheid leven, en in het bijzonder de personen zonder vaste verblijfplaats

Art. 6.


Art. 7.
30/06/2014 De overeenkomst moet erin voorzien dat er binnen de structuur een medische comité wordt opgericht dat de goede werking van alle activiteiten van de gemedicaliseerde structuur garandeert. Dat comité beslist over de opnames, het type van tenlasteneming en de verzorging en behandelingen die moeten worden verricht. Het beoordeelt de evolutie van de gezondheidstoestand van de patiënt en beslist over diens ontslag. In de overeenkomst worden de precieze samenstelling van dat comité en de opnamecriteria vastgelegd.

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]