Publié le 28/04/1984
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 april 1984 betreffende het beheer van de financiële middelen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering door de verzekeringsinstellingen en betreffende de vermeerderng van de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen met een percentage van de met toepassing van artikel 136, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, terugevorderde sommen

Artikel 1.


Art. 2.

De verzekeringsinstellingen en ziekenfondsen moeten bovendien op elk ogenblik in staat zijn de omvang en de noodzaak van de in artikel 1 bedoelde beschikbare middelen te verantwoorden.


Art. 3.

FR   NL   [Affichage standard]