Publié le 17/02/1945
   

FR   NL  

Besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij

Art. 1bis.


Art. 2.
01/01/2009 [K.B. 22-10-87 - B.S. 13-11 (°) van toepassing vanaf 1-7-1987; K.B. 18-2-97 - B.S. 26-2; V - Wet(I) 24-12-02 - B.S. 31-12 - éd. 1]
01/01/2009 § 1. Voor de toepassing van deze besluitwet wordt verstaan onder:
01/01/2009 "zeeman": elke persoon die zich aan boord van een zeeschip bevindt in uitvoering van een arbeidsovereenkomst afgesloten met een reder ter koopvaardij, met het doel arbeid aan boord van zeeschepen te verrichten;
01/01/2009 "reder ter koopvaardij": elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een zeeschip onder Belgische vlag, exploiteert, bevracht, beheert of uitrust, ongeacht de rechtstitel welke hij op dit zeeschip bezit, alsook elke vennootschap bedoeld in artikel 2quater van deze besluitwet;
01/01/2009 "zeeschip": elk schip gebruikt of geschikt of bestemd om te worden gebruikt op zee.
01/01/2009 § 2. Onverminder het bepaalde in internationale overeenkomsten en verordeningen, zijn de reders ter koopvaardij en de zeelieden die zij tewerkstellen aan boord van een zeeschip varende onder Belgische vlag, onderworpen aan deze besluitwet.
01/01/2009 De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de voorwaarden bepalen waaronder de zeelieden die tewerkgesteld zijn aan boord van een zeeschip varende onder Belgische vlag en die niet hun woon- of verblijfplaats hebben in een Europese lidstaat of in een verdragstaat, uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van deze besluitwet.
01/01/2009 § 3. De leerlingen van de koopvaardij, bedoeld in het koninklijk besluit van 20 mei 1986 houdende regeling van het leerlingenwezen voor beroepen uitgoefend door arbeiders in loondienst bij de koopvaardij, zijn eveneens onderworpen aan deze besluitwet, en dit voor de leerovereenkomsten van beroepen vastgesteld krachtens artikel 48 van voornoemd besluit. De onderwerping van deze leerlingen wordt echter beperkt tot de regeling betreffende de jaarlijkse vakantie.

Art. 2bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]