Publié le 03/10/2011
   

FR   NL  

Verordening van 12 februari 2001 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a), van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde

Art. 2.


Art. 3.
01/01/2002 De procedure tot verzaking is evenwel niet van toepassing voor de volgende categorieën van onverschuldigde bedragen:
01/01/2002 onverschuldigde bedragen van minder dan - of gelijk aan 250 EUR;
31/12/2010 2°onverschuldigde bedragen die overeenstemmen met de uitkeringen die werden uitbetaald na de hervatting van een beroepsactiviteit, bedoeld in artikel 66, 2° van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, hierna het koninklijk besluit van 20 juli 1971 genoemd, met uitzondering van de activiteiten bedoeld in het artikel 23ter van hetzelfde besluit;
01/01/2002 onverschuldigde bedragen voor de terugvordering waarvan het ziekenfonds gesubrogeerd is in de rechten van de sociaal verzekerde krachtens artikel 29, § 1, 1°, en en artikel 30 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971, met uitzondering van het gedeelte van het onverschuldigde bedrag bedoeld in artikel 10 van hoofdstuk III, en de uitkeringen die ten onrechte werden toegekend aan de gerechtigde, ingevolge samenloop met één van de voordelen bedoeld in artikel 28, eerste lid of artikel 29, § 1, 5°, van hetzelfde besluit.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]