Publiť le 24/03/1954
   

FR   NL  

Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 5.


Art. 6.
25/04/2004 ß 1. De in artikel 1 vermelde organismen leggen aan de Minister van wie zij afhangen, en aan de Minister van FinanciŽn periodieke toestandsopgaven over, alsmede een jaarverslag over hun werkzaamheden. Zij verstrekken aan voornoemde Ministers alle andere inlichtingen, die hun door hen worden gevraagd.
25/04/2004 ß 2. Zij maken, uiterlijk op 30 april, de jaarlijkse uitvoeringsrekening op van hun begroting, alsmede een toestandsopgave van het actief en passief op 31 december van het betrokken jaar.
25/04/2004 Voor de instellingen die door de wet of door hun statuten tot het opmaken van een jaarbalans worden verplicht, komt die balans, samen met een resultatenrekening, in de plaats van de in het eerste lid voorgeschreven toestandsopgave.
25/04/2004 In afwijking van het eerste lid, wordt de termijn voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering vastgesteld op 31 december.
25/04/2004 ß 3. De rekeningen van de organismen van categorie A worden opgemaakt onder het gezag van de Minister, van wie zij afhangen. De Minister van FinanciŽn legt ze, uiterlijk op 31 mei van het jaar na dat van het beheer voor toezicht voor aan het Rekenhof. Deze rekeningen maken het voorwerp uit van een ontwerp van wet houdende regeling van de begroting, dat aan de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt voorgelegd uiterlijk in de maand augustus van hetzelfde jaar.
25/04/2004 ß 4. De rekeningen van de organismen van categorieŽn B en D worden opgemaakt door de beheersorganen en goedgekeurd door de Minister, van wie het organisme afhangt.
25/04/2004 De rekeningen van de organismen van de categorie C worden afgesloten door de beheersorganen en overgemaakt aan de Minister, van wie het organisme afhangt.
25/04/2004 De Ministers zenden de rekeningen van de instellingen van de categorieŽn B, C en D aan de Minister van FinanciŽn. Deze doet ze voor toezicht aan het Rekenhof geworden, uiterlijk op 31 mei van het jaar na dat van het beheer. De rekeningen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering worden evenwel aan het Rekenhof bezorgd uiterlijk op 31 januari van het tweede jaar na dat van het beheer.
25/04/2004 ß 5. De overheden, die de uitvoeringsrekeningen van de begroting goedkeuren of afsluiten, doen dat binnen dezelfde termijn ook voor de toestandsopgaven van het actief en het passief, voor de balansen en voor de resultatenrekeningen.
25/04/2004 ß 6. Het Rekenhof kan een toezicht ter plaatse inrichten op de comptabiliteit en de verrichtingen van de in artikel 1 vermelde organismen.
25/04/2004 Het Rekenhof kan de rekeningen in zijn Opmerkingenboek bekendmaken.

Art. 6bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]