Publié le 29/08/2012
   

FR   NL  

Wet van 31 maart 2010 betreffende vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Art. 7.


Art. 8.
01/09/2012 § 1. Het Fonds heeft als opdracht de vergoeding van de slachtoffers van schade als gevolg van gezondheidszorg of van hun rechthebbenden te organiseren binnen de grenzen van de artikelen 4 en 5.
01/09/2012 In het kader van deze opdracht is het Fonds ermee belast:
01/09/2012 te bepalen of de schade als gevolg van gezondheidszorg die de patiėnt heeft geleden al dan niet aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van een zorgverlener, en de ernst van de schade te beoordelen. Te dien einde, kan het Fonds:
01/09/2012 a) aan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon alle documenten en informatie opvragen die noodzakelijk zijn om de oorzaken, omstandigheden en gevolgen van de schade waarvoor de aanvraag is ingediend te kunnen beoordelen;
01/09/2012 b) een beroep doen op gespeciliseerde beroepsbeoefenaars om verduidelijking te krijgen omtrent een specifiek domein van gezondheidszorg;
01/09/2012 vast te stellen of de burgerlijke aansprakelijkheid van de zorgverlener die de schade heeft veroorzaakt daadwerkelijk en voldoende is gedekt door een verzekering;
01/09/2012 wanneer het oordeelt dat de schade voldoet aan de voorwaarden gesteld in de artikelen 4 en 5, de patiėnt of zijn rechthebbenden te vergoeden;
01/09/2012 wanneer het oordeelt dat de schade is veroorzaakt door een feit dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van een zorgverlener, de zorgverlener of diens verzekeraar te verzoeken een voorstel te doen tot vergoeding van de patiėnt of zijn rechthebbenden;
01/09/2012 op verzoek van de patiėnt of zijn rechthebbenden, van een zorgverlener of zijn verzekeraar, een bemiddeling te organiseren overeenkomstig de artikelen 1724 tot 1733 van het Gerechtelijk Wetboek. Het Fonds kan in voorkomend geval partij zijn aan de bemiddeling;
01/09/2012 op vraag van de patiėnt of zijn rechthebbenden advies te vertrekken over de toereikendheid van het bedrag van de vergoeding die door de zorgverlener of zijn verzekeraar wordt voorgesteld.
01/09/2012 § 2. Het Fonds heeft eveneens als opdracht:
01/09/2012 op verzoek van de minister of op eigen initiatief, adviezen uit te brengen over elke aangelegenheid in verband met de preventie of de vergoeding van de schade als gevolg van gezondheidszorg;
01/09/2012 statistieken op temaken over vergoedingen die werden toegekend krachtens de bepalingen van deze wet;
01/09/2012 een jaarlijks activiteitenverslag op te stellen dat aan de minister, aan de Wetgevende Kamers en aan de Federale Commissie Rechen van de patiėnt" wordt bezorgd. Dit verslag bevat de analyse van statistische en financiėle gegevens, aanbevelingen om de schade als gevolg van gezondheidszorg te voorkomen, een voorstelling van en toelichting bij de adviezen die het Fonds meent te moeten uitbrengen. Dit verslag bevat geen persoonsgegevens.

Art. 9.

FR   NL   [Affichage pour impression]