K.B. 4-9-1985: uitvoering art. 3, § 1, van besluitwet 7-2-1945 betreffende maatschappelijke veiligheid van zeelieden ter koopvaardij en wijziging van K.B. 24-10-1936

Résumé: Numac tekst: 1985022318 - p. 13679

Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artikelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 17-11-1994

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Koninklijk besluit van 4 september 1985 ter uitvoering van artikel 3, § 1, van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten van de hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag

Artikel 1.

In uitvoering van artikel 3, § 1, van de besluitwet van 7 februari 1945 houdende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 96 van 28 september 1982 en de wet van 1 augustus 1985 houdende de sociale bepalingen, worden in artikel 2 van dit besluit de forfaitaire lonen vastgesteld dienend als basis voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen.

Tweede lid opgeheven bij: K.B. 15-3-94 - B.S. 27-7

Vanaf 1 januari 1991 wordt, vooraleer de berekeningsbasis voor de sociale zekerheidsbijdragen wordt vastgesteld, een bedrag van 125 frank per werknemer per effectieve vaartdag als kosten eigen aan de werkgever in mindering gebracht van de volle gages.

Art. 2.

Voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen wordt het forfaitair loon vastgelegd op 1000 frank per dag waarvoor sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.

Onder dag, waarvoor sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, wordt verstaan:

1. elke vaart- en bijwerkdag voor de zeevarenden;

2. elke arbeidsdag voor de shoregangers;

3. elke dag waarvoor de opzeggingsvergoeding door de reder verschuldigd is ingevolge een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 3.

...

Art. 4.

...

Art. 5.

...

Art. 6.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1985

Art. 7.

Onze minister van sociale zaken is belast met de uitvoering van dit besluit

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]