Publié le 16/12/2013
   

FR   NL  

Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

Art. 8ter.


Afdeling II - De personen belast met het dagelijks beheer
Art. 9.
26/12/2013 De Koning benoemt de persoon die belast is met het dagelijks beheer van de instelling en zijn eventuele adjunct en bepaalt hun statuut. Wat de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail betreft, geschieden die benoemingen evenwel, op voordracht van het Beheerscomité, onder het statutaire personeel dat ter beschikking van de Kas is gesteld ter uitvoering van artikel 187 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
01/01/2005 Het vorige lid is niet van toepassing op de openbare instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. De Koning stelt, voor elk van deze instellingen, de houder van de managementfunctie die belast is met het dagelijks beheer van de instellingen en zijn adjunct aan bij in Ministerraad overlegd besluit, op voorstel van de minister van wie de instelling afhangt en het Beheerscomité van de instelling. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, hun statuut en de procedure van aanstelling.
01/01/2005 In afwijking van het vorig lid stelt de Koning voor de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden de houder van de managementfunctie die belast is met het dagelijks beheer van de instelling en zijn eventuele adjunct aan bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel van de minister van wie de instelling afhangt en het Beheerscomité van de instelling.
01/01/2005 Het vacant verklaren van de betrekkingen bedoeld in het eerste lid geschiedt door het Beheerscomité.


Art. 10.

FR   NL   [Affichage pour impression]