Publié le 17/02/1945
   

FR   NL  

Besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij

Art. 2ter.


Art. 2quater.
01/01/2009 Het toepassingsgebied van deze besluitwet wordt eveneens uitgebreid tot de varende werknemers die met een na 1 januari 1997 gesloten arbeidsovereenkomst verbonden zijn met één van de vennootschappen bedoeld in artikel 13, § 1, eerste lid, van hetzelfde koniklijk besluit van 8 februari 1997, die de vervoerverplichtingen van de Regie hebben overgenomen, en die tewerkgesteld zijn aan boord van schepen door deze vennootschappen of ondernemingen uitgerust voor transport over zee van en naar een lidstaat van de Europese Unie.
01/01/2009 Voor de toepassing van het eerste lid worden met de vennootschappen bedoeld in artikel 13, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, die de vervoerverplichtingen van de Regie hebben overgenomen, gelijkgesteld de ondernemingen die met dergelijke vennootschap verbonden zijn, er mee geassocieerd zijn of er een deelnemingsverhouding mee hebben in de zin van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, dan wel de vennootschappen die met dergelijke vennootschap onder centrale leiding staan in de zin van artikel 10, § 3, van het Wetboek van Vennootschappen.

Art. 2quinquies

FR   NL   [Affichage pour impression]