Koninklijk besluit van 5 oktober 1999 tot uitvoering van artikel 51, § 4, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, houdende bepaling wat onder beduidende overschrijding of risico op beduidende overschrijding van de partiële begrotingsdoelstelling moet worden verstaan

Art. 2

[Koninklijk besluit 05/10/1999 - B.S. 09/11/1999 Invoeging] § 1. Het percentage Z van het gecumuleerd trimester t is het rekenkundige gemiddelde van ...
      d'application à partir du 01/07/1999