d'application à partir du 07/02/2000
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 143.


Art. 144.
07/02/2000
  -14/02/2003
§ 1. Elke afdeling van de commissie van beroep bedoeld in artikel 142, § 2, is samengesteld uit drie magistraten, waarvan een voorzitter is. Zij omvat eveneens vier leden geneesheren: twee worden aangeduid door de verzekeringsinstellingen, de twee andere door de representatieve organisaties van de geneesheren.
07/02/2000
  -14/02/2003
Alleen de leden-magistraten zijn stemgerechtigd.
07/02/2000
  -14/02/2003
De bepalingen van artikel 143, § 1, tweede tot vijfde lid, en § 2, zijn eveneens van toepassing op de afdelingen van de commissie van beroep.
07/02/2000
  -14/02/2003
§ 2. De Koning kan de samenstelling van de controlecommissie en de commissie van beroep wijzigen door ze uit te breiden met twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden, aangeduid door de representatieve organisaties van het geheel van de werknemers en het geheelvan de werkgevers. Deze leden hebben enkel een raadgevende stem.
07/02/2000
  -14/02/2003
§ 3. Als een representatieve organisatie, die in aanmerking komt voor de samenstelling van de commissies bedoeld in artikel 142, nalaat haar vertegenwoordigers ter benoeming voor te dragen of aan te wijzen, nadat de minister twee keer een verzoek tot voordracht of aanwijzing heeft geformuleerd en daartoe een termijn heeft opgelegd, wordt met de vertegenwoordigers waarin was voorzien bij de samenstelling van de organen geen rekening gehouden bij het samenstellen van het orgaan of bij het nemen van de beslissingen.
07/02/2000
  -14/02/2003
Als de voorzitter van een van de in het vorige lid bedoelde commissies in twee opeenvolgende vergaderingen vaststelt dat het onmogelijk is te vergaderen wegens de afwezigheid van leden, worden die leden voor de samenstelling van het orgaan en het nemen van beslissingen niet meer in aanmerking genomen vanaf de derde vergadering die in hun afwezigheid is gehouden.
07/02/2000
  -14/02/2003
§ 4. De controlecommissie en de commissie van beroep worden ieder bijgestaan door een vaste secretaris en plaatsvervangende secretarissen, aangewezen door de geneesheer-directeur-generaal van de Dienst voor geneeskundige controle uit het personeel van die dienst.

Art. 145.

FR   NL   [Affichage pour impression]