Publié le 26/09/1995
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 19 mei 1995 tot uitvoering van de artikelen 53 en 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 3.


HOOFDSTUK II.- PROCEDURE VOOR HET OPLEGGEN VAN DE ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN, BEDOELD IN DE ARTIKELEN 53, VIERDE LID, EN 168, ACHTSTE LID, VAN DE VOORNOEMDE WET
Art. 4.
06/10/1995 Op straffe van nietigheid wordt een afschrift van het proces-verbaal dat een inbreuk vaststelt als bedoeld in artikel 53, vierde lid, of artikel 168, achtste lid, van de voornoemde wet, bij een ter post aangetekende brief aan de betrokken zorgverlener betekend binnen een termijn van veertien dagen volgend op de vaststelling.
06/10/1995 Alvorens een sanctie uitgesproken wordt, wordt de betrokken zorgverlener bij ter post aangetekende brief verzocht binnen vijftien dagen zijn verweer schriftelijk te doen gelden bij de overheid bedoeld bij artikel 5.


Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]