Publié le 26/09/1995
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 19 mei 1995 tot uitvoering van de artikelen 53 en 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 4.


Art. 5.
06/10/1995 De administratieve geldboete wordt opgelegd door de leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle of de door hem aangewezen ambtenaar.
06/10/1995 Een afschrift van deze uitspraak wordt aan de betrokken zorgverlener betekend bij ter post aangetekende brief. Deze kennisgeving bevat de motivering van de uitspraak, het bedrag van de administratieve geldboete en de wijze van betaling aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsver+zekering. Zij vermeldt tevens dat de uitspraak vatbaar is voor beroep bij de arbeidsrechtbank, alsmede onder welke vorm en binnen welke termijn dat beroep moet worden ingesteld.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]