d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 9.


Art. 10.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Voor de in artikel 4, 2°, bedoelde zelfstandigen blijkt dat zij gerechtigden zijn uit de omstandigheid dat het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen hen als zodanig heeft aangegeven aan hun verzekeringsinstelling.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Deze gerechtigden zijn geen bijdrage verschuldigd vanaf het kwartaal, volgend op dat waarin zij hun beroepsbezigheid als zelfstandige onderbroken hebben.

Art. 11.

FR   NL   [Affichage pour impression]