d'application ą partir du 01/01/2011
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 2 juni 2012 tot uitvoering van de artikelen 59quinquies en sexies van de programmawet van 2 januari 2001 wat het sociaal akkoord 2011 voor de non-profit sector betreft

Art. 2.


P Art. 3.
P 01/01/2011 § 1. Unisoc bezorgt jaarlijks een rapport over zijn werking tijdens het referentiejaar aan de Dienst.
P 01/01/2011 § 2. Het rapport over het referentiejaar moet uiterlijk op 30 juni van het jaar daaropvolgend aan de Dienst worden toegestuurd.
P 01/01/2011 § 3. Bij ontstentenis van dit rapport zal het RIZIV de betaling in het kader van dit besluit staken. Indien dit rapport pas na 30 november van het jaar volgend op het referentiejaar aan de Dienst is overgemaakt, dan zal de betaling van de tegemoetkoming zoals bedoeld in artikel 2, § 3, niet worden uitgevoerd.
P 01/01/2011 § 4. Dit rapport omvat minstens :
P 01/01/2011 a) organigram van Unisoc;
P 01/01/2011 b) lijst van aangesloten leden;
P 01/01/2011 c) gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop Unisoc heeft bijgedragen tot de bevordering van de kwaliteit ten aanzien van de personeelsleden die zijn tewerkgesteld in de federale sectoren van de gezondheidszorg alsook ten aanzien van de personen die er worden door verzorgd en behandeld, evenals tot de bevordering van de financiėle toegankelijkheid;
P 01/01/2011 d) De in de algemene vergadering van Unisoc goedgekeurde begroting en de jaarrekening met de proef- en saldibalans, de toelichting bij de balans en de resultatenrekening en het rapport van de bedrijfsrevisor;
P 01/01/2011 e) beschrijving van de besteding van de financiėle middelen verkregen in toepassing van onderhavig besluit;
P 01/01/2011 f) Het protocol en/of de samenwerkingsovereenkomsten met de organisaties die Unisoc overkoepelt, alsook het detail van de financiėle middelen die in het kader van deze samenwerking zijn aangewend.
P 01/01/2011 § 5. Op verzoek van de Dienst is Unisoc ertoe gehouden om verantwoording te verstrekken over de aanwending van de ontvangen bedragen.
P 01/01/2011 De Dienst is gerechtigd om ter plaatse controle te doen op de aanwending van de tegemoetkoming.
P 01/01/2011 De uitkering van de tegemoetkoming kan worden opgeschort zolang Unisoc verzuimt deze verantwoording te verstrekken of de Dienst verhindert om ter plaatse controle te doen op de aanwending van de tegemoetkoming.
P 01/01/2011 Unisoc zal gehouden zijn tot onmiddellijke terugbetaling van de tegemoetkoming als de voorwaarden waaronder de tegemoetkoming is betaald niet wordt nageleefd, dat de tegemoetkoming niet wordt aangewend voor de doelstelling waarvoor ze is bedoeld of als Unisoc de hiervoren bedoelde controle verhindert.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]